v_demosaic
Vitis Drivers API Documentation
v_demosaic Documentation