heroku-ci CDN files

Heroku CLI plugin for Heroku CI

heroku-ci@1.9.5

Name Size Last Modified
.github Sat, 26 Oct 1985 08:15:00 GMT
commands Sat, 26 Oct 1985 08:15:00 GMT
lib Sat, 26 Oct 1985 08:15:00 GMT
test Sat, 26 Oct 1985 08:15:00 GMT
.npmignore 697 B Sat, 26 Oct 1985 08:15:00 GMT
CHANGELOG.md 1.87 KB Sat, 26 Oct 1985 08:15:00 GMT
index.js 359 B Sat, 26 Oct 1985 08:15:00 GMT
LICENSE 1.05 KB Sat, 26 Oct 1985 08:15:00 GMT
package.json 1.21 KB Sat, 26 Oct 1985 08:15:00 GMT
README.md 2.39 KB Sat, 26 Oct 1985 08:15:00 GMT
yarn.lock 105.51 KB Sat, 26 Oct 1985 08:15:00 GMT
Looking for a nice landing page for your package?
https://www.jsdelivr.com/package/npm/heroku-ci