cordova-plugin-file-opener2 CDN files

jsDelivr monthly hits badge
  1. cordova-plugin-file-opener2@4.0.0
.github
src
www
LICENSE 1.07 KB
package.json 1005 B
plugin.xml 3.61 KB
README.md 6.67 KB

Free Open Source CDN for cordova-plugin-file-opener2

Looking for a nice landing page for your package? https://www.jsdelivr.com/package/npm/cordova-plugin-file-opener2