angular-2-daterangepicker CDN files

jsDelivr monthly hits badge
  1. angular-2-daterangepicker@1.1.53
dist
calendar-component.js 15.35 KB
calendar-component.ts 12.17 KB
daterangepicker-component.css 16.54 KB
daterangepicker-component.js 22.67 KB
daterangepicker-component.ts 20.37 KB
daterangepicker-default-ranges.js 959 B
daterangepicker-default-ranges.ts 663 B
daterangepicker-module.js 1.89 KB
daterangepicker-module.ts 696 B
daterangepicker-options.js 1.06 KB
daterangepicker-options.ts 997 B
format-moment-date-pipe.js 1.28 KB
format-moment-date-pipe.ts 267 B
index.d.ts 118 B
index.js 285 B
index.ts 118 B
LICENSE 1.05 KB
package.json 1.69 KB
README.md 20.83 KB
systemjs.config.js 1.55 KB
time-picker-component.js 17.49 KB
time-picker-component.ts 15.29 KB
tsconfig.dev.json 403 B
tsconfig.prod.json 447 B
typings.json 211 B

Free Open Source CDN for angular-2-daterangepicker

Looking for a nice landing page for your package? https://www.jsdelivr.com/package/npm/angular-2-daterangepicker