alpinejs CDN files

jsDelivr monthly hits badge
  1. alpinejs@3.12.0 /
  2. dist
...
cdn.js 98.57 KB
cdn.min.js 40.11 KB
module.cjs.js 119.49 KB
module.esm.js 92.55 KB

Free Open Source CDN for alpinejs

Looking for a nice landing page for your package? https://www.jsdelivr.com/package/npm/alpinejs