Web fundamentals exam results

First name Last name Score
01 Gosho Goshev 500
02 Tosho Toshev 500
03 Pesho Peshev 500
04 Gencho Genchev 500
05 Draga Draganova 500
Average score from 05 participants: 500